เจ.ซี.ซี.ได้รับการอัพเกรดเป็น ISO 9001:2008 แล้ว

ทาง บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า "เรา" ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 แล้วตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ซึ่งเป็นการแสดงให้ทุกท่านทราบว่า "เรา" จะยังคงยกระดับองค์กรของเราให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด เมื่อท่านเลือกใช้บริการกับ บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด