นานาสาระทั่วไป

วิธีการป้องกันและกำจัดยุงด้วยวิธีการต่างๆ

การควบคุมยุงโดยวิธีทางพันธุกรรม (Genetic control)

เป็นเทคนิควิธีการชั้นสูง โดยการนำเทคโนโลยีเกี่ยวกับการตัดแต่งพันธุกรรมมาใช้ วิธีการนี้เป็นการทำให้โครโมโซมของยุงพาหะที่เราต้องการกำจัดเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถนำเชื้อได้ หรือทำให้ยุงไม่สามารถสืบพันธุ์หรือเพิ่มปริมาณได้ แต่ไม่ทำให้ยุงตายในทันที …

การควบคุมโดยวิธีทางชีววิทยา (ต่อ)

บทความตอนที่แล้วเราได้กล่าวถึงวิธีการทางชีววิทยากันบางส่วนกันไปแล้ว ในครั้งนี้เรามารู้จักอีกหลายวิธีของการควบคุมทางชีววิทยาดังนี้ …

การควบคุมยุงโดยวิธีการทางชีววิทยา

จากบทความที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงวิธีการที่การกำจัดยุงโดยวิธีการใช้สารเคมีกันไปแล้ว แต่การใช้สารเคมีดังกล่าวนั้นเป็นการใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างสั้น และมีความปลอดภัยสูงต่อสิ่งแวดล้อม แต่กระแสการใช้สารเคมีนั้นได้ถูกต่อต้านกันมากขึ้น หลายต่อหลายที่พยายามหาสิ่งที่ใช้ในการกำจัดมาทดแทนการใช้สารเคมีหนึ่งวิธีการนั้นคือการใช้วิธีการทางชีววิทยาหรือวิธีการใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันในการป้องกันกำจัดยุง …

การควบคุมกำจัดลูกน้ำโดยการใช้สารเคมี (Larvicides)

เราได้เรียนรู้รูปแบบการใช้สารเคมีแบบต่างๆ ที่ใช้ในการกำจัดยุงกันแล้วในบทความที่ผ่านมา ในบทความนี้เราจะมารู้จักวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงโดยวิธีการใช้สารเคมีกันต่อนะคะ

สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดลูกน้ำยุงนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสารออร์กาโนฟอสเฟต, คาร์บาเมต ตัวอย่างเช่น เทมีฟอส.เฟนิโตรไทออน. คลอไพรีฟอส ฯลฯ สารที่ใช้ในกลุ่มนี้เป็นสารที่มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและสัตว์น้ำ สารที่ใช้จะค่อนข้างสลายตัวเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน …

การใช้สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุง (ต่อ)

การพ่นสารเคมีที่มีฤทธิ์ตกค้างเป็นรูปแบบการใช้สารเคมีแบบแรกที่ใช้ในการกำจัดยุง ในบทความตอนนี้เรามาดูรูปแบบการใช้สารเคมีในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือ การพ่นฟุ้งหรือพ่นละอองฝอย (Space spray application) เพื่อการกำจัดยุง …

การใช้สารเคมีในการกำจัดยุง

จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงกันแล้ว ส่วนรูปแบบของการนำสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ด้วยวิธีการต่างๆ เรายังไม่ทราบ เราจะมาเรียนรู้กันในบทความตอนนี้ต่อกันเลยนะคะ สำหรับการนำสารเคมีไปใช้มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ที่จะนำไปใช้รวมถึงความสะดวกของการใช้งาน เป็นต้น วิธีการใช้สารเคมีแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ได้ดังนี้ …

สารเคมีจากธรรมชาติ

สารเคมีกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ในการกำจัดยุงคือสารเคมีในกลุ่มสารเคมีในกลุ่มสารจากธรรมชาติ สารเคมีกลุ่มนี้มีวิวัฒนาการมาจากดอกไม้และพืชบางชนิดที่สามารถสร้างสารออกฤทธิ์ซึ่งการค้นพบนี้เป็นเป็นการค้นพบโดยบังเอิญ โดยการนำดอกไพรีทรัมแห้งมาบดใช้กำจัดยุงภายในบ้าน …

สารเคมีที่ใช้ในการกำจัดยุงลาย

ในบทความตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต สำหรับในบทความตอนนี้เรามารู้จักสารเคมีสำหรับกำจัดยุงในกลุ่มที่เหลือกันต่อนะคะ

สารเคมีที่กล่าวถึงคือสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมต (Carbamate Compounds) สารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตนี้เป็นสารที่มีความเป็นพิษสูงต่อยุงมากกว่าในกลุ่มของออร์กาโนฟอสเฟต โดยสารเคมีในกลุ่มคาร์บาเมตจะออกฤทธิ์โดยการฟุ้งกระจายไปในอากาศ และไปสัมผัสตัวยุงทำให้ยุงได้รับสารพิษ ตัวอย่างสารในกลุ่มนี้เช่น propoxur, bendiocarb เป็นต้น

การควบคุมยุงลายด้วยวิธีต่างๆ

สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับยุงทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านต่างๆ เช่นการดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยและแหล่งเกาะพัก ในบทความนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดและควบคุมยุงลายให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการแรกที่จะนำเสนอคือวิธีการป้องกันกำจัดด้วยวิธีการใช้สารเคมี(Chemical control) …

ภัยของยุงลาย

จากบทความที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของยุงลาย รวมถึงแหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่บริเวณบ้านเรากันแล้ว มาในครั้งนี้จะมาดูถึงพิษภัยของยุงลายกันว่าทำไมเราถึงต้องระวังภัยจากยุงลาย

myfly_02

ยุงลายที่พบในประเทศไทยของเรานั้นเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกซึ่งมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ด้วยกัน โรคไข้เลือดออกเป็นเชื้อไวรัสเดงกี …

ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย

ระยะบินและความเร็วในการบินของยุงลาย

ในบทความตอนที่แล้วเราได้รู้จักพฤติกรรมหลากหลายอย่างของยุงลายกันไปแล้ว ในตอนนี้เรามารู้จักพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งของยุงลายที่น่าสนใจนั่นคือพฤติกรรมเกี่ยวกับการบิน …