เรื่องควรทราบของสารเคมีกำจัดปลวก

1. Chlorinated Hydrocarbon เป็นสารกำจัดแมลงที่ส่วนใหญ่เลิกผลิต และห้ามใช้ในหลายประเทศ เพราะมีพิษตกค้างนาน และสะสมในไขมันของสัตว์และคนตัวอย่างเช่น DDT, Aldrin, Dieldrin, Heptachlor และที่นิยมใช้กำจัดปลวกมากที่สุด คือ Chlordanet

2. Organophosphates เป็นสารที่มีอันตรายต่อคน และสัตว์มีกระดูกสันหลังมากกว่า Chlorinated hydrocarbon แต่พิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมสั้นกว่า ที่ใช้ในการกำจัดปลวกคือ Chlorpyrifos เพื่อทำเป็นแนวป้องกันปลวกโดยสามารถฆ่าปลวกได้ทันทีเมื่อถูกสารนี้กำลังออกมาตรการเลิกใช้ในบางประเทศแล้ว เช่น ในอเมริกา ห้ามใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นไป

3. สาร Pyrethroids สังเคราะห์ เดิมเป็นสารสกัดจากพืช ที่เคยนำมาใช้ในการปราบแมลงทั่วไป คือ Pyrethrin ซึ่งสกัดจากพืชในสกุล Chrysanthemum ซึ่งเป็นพืชในกลุ่มเบญจมาศ หรือเก๊กฮวยในบ้านเราแต่มีการสลายตัวในธรรมชาติรวดเร็วเกินไปจึงใช้กำจัดปลวกไม่ได้

ปัจจุบันได้สังเคราะห์สารนี้ขึ้นมาใหม่ ให้มีความคงทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นจึงสามารถใช้กำจัดปลวกได้เรียกสารในกลุ่มนี้ว่า
Pyrethroid สังเคราะห์ (Synthetic pyrethroids) ซึ่งมีกลิ่นอ่อน แต่เป็นอันตรายสูงต่อปลา เมื่อใช้กำจัดปลวก ปลวกสามารถรับรู้ได้ทันที สารพวกนี้จึงทำหน้าที่เป็นสารไล่ปลวก อาจมีปลวกเพียงจำนวนน้อยที่ตายเพราะโดนสารนี้โดยตรง ตัวอย่างของสารสังเคราะห์ในกลุ่มนี้ที่ใช้กำจัดปลวก เช่น Permethrin, Cypermethrin, Bifenthrin, Deltamethrin และ Fenvalerate

4. Chloronicotinyls เป็นสารเคมีชนิดใหม่ที่ผลิตในปี 2539 มีพิษต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อย ไม่มีกลิ่น และปลวกรับรู้ไม่ได้
เมื่อปลวกสัมผัสสารนี้จะหยุดกินอาหาร เดินผิดปกติ และตายในที่สุด ปลวกที่รอดตายจะถูกโรคเข้าทำลายง่าย และตายจากโรคต่างๆ สารในกลุ่มนี้คือ Imidacloprid

5. Fluoroaliphatic Sulfonamides เป็นสารชนิดใหม่ที่ใช้ในปลวก คือ Sulfluramid เป็นสารออกฤทธิ์ช้า ประเภทกินตาย ใช้ผสมกับอาหารปลวก ได้แก่ เศษไม้ กระดาษ เพื่อทำเป็นเหยื่อล่อ ได้ผลไม่ค่อยดีนัก สามารถลดจำนวนของปลวกลงได้ แต่มักไม่ทำให้ปลวกตายทั้งรัง

6. Phenyl Pyrazoles เป็นสารกำจัดปลวกชนิดใหม่ที่ผลิตในปี 2541 คือ Fipronil จากการทดสอบของหน่วยงานบางแห่งในอเมริกาพบว่าใช้กำจัดปลวกได้ผลดีมาก และ "อาเจนด้า 25 อีซี" ก็อยู่ในกลุ่มนี้

7. สารอนินทรีย์ เช่น

  • Borates เป็นสารประกอบของ Boron เช่น กรด Boric และ Borax ใช้ป้องกันกำจัดแมลงอื่นมานาน สำหรับทาไม้ มีกลิ่นอ่อน ปลวกรับรู้ไม่ได้
    เมื่อปลวกกินเนื้อไม้ที่ทาด้วยสารเหล่านี้จะตาย สาเหตุอาจเนื่องมาจากจุลินทรีย์ช่วยย่อยไม้ในทางเดินอาหารปลวกตาย
  • สารหนูเขียว เดิมนิยมใช้เป็นสารพิษโรยบนตัวปลวกงาน เพื่อให้แพร่กระจายไปยังตัวอื่น
    ทำให้ปลวกตายทั้งรัง ปัจจุบันในบางประเทศห้ามใช้ เพราะมีอันตรายสูง

8. สารเคมียับยั้งการลอกคราบของปลวก (Insect Growth Regulators) มีผลทำให้ตัวปลวกอ่อนที่ได้รับสารนี้ลอกคราบไม่ได้ และตายไปในที่สุด มีอันตรายน้อยต่อคนและสัตว์ มักใช้ร่วมกับเหยื่อล่อ หรือเป็นผงสำหรับพ่นให้ถูกตัวปลวกงานโดยตรง ปลวกที่ได้รับสารนี้จะไม่ตาย แต่จะเป็นตัวแพร่กระจายไปยังสมาชิกตัวอื่นในรัง โดยการสัมผัสทางปาก และร่างกาย มีข้อเสียคือ ต้องใช้เวลานานกว่าปลวกจะตายทั้งรัง แต่ถ้าผสมสารพิษบางอย่างเข้าไป จะทำให้ตายเร็วขึ้น สารเคมีในกลุ่มนี้คือ Hexaflumuron และ Diflubenzuron

9. จุลินทรีย์ เช่น ไส้เดือนฝอยในสกุล Steinernema และเชื้อรา Metarhizium anisopliae ซึ่งมักไม่ค่อยได้ผล เพราะขึ้นกับสภาพแวดล้อม เช่น ไม่ชอบสภาพดินที่แห้งเกินไป แต่ถ้าใช้ร่วมกับการใช้เหยื่อล่อ โดยจับปลวกจำนวนมากให้สัมผัสกับเชื้อราโดยตรงแล้วปล่อยกลับไปจะได้ผลดีมาก

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

[tags]การเลิกใช้สารเคมี,ยาฆ่าแมลง,สารกำจัดปลวก,สารกำจัดแมลง,สารเคมีกำจัดปลวก,สารเคมีต้องห้าม[/tags]