หลักสูตรการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

chemical-control-cover

จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คำนำ

การประกอบกิจการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือน หรือ ทางสาธารณสุข เช่น ยุง แมลงวัน ปลวก มด แมลงสาบ ไรฝุ่น และหนู เป็นต้น เป็นภาระกิจหลักของสำงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการควบคุมและกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 กล่าวคือ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตนี้จะต้องได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ควบคุมและกำกับดูแลสถานประกอบการดังกล่าวโดยเน้นความปลอดภัยในการใช้วัตถุอันตรายทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ความปลอดภัยต่อผู้บริการต่อผู้รับบริการและต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ แต่เนื่องจากปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น การพัฒนาทางด้านข้อมูลข่าวสาร การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นต้น จึงทำให้การประกอบวิชาชีพต่างๆ ต้องพัฒนามาตรฐานของตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในประเทศไทยที่จะต้องมีการปรับตัวคามไปด้วย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำ "หลักสูตรการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง" ขึ้น เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้รับบริการที่ดีมีมาตรฐานและประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมและกำกับดูแลในอันที่จะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการประกอบการในวิชาชีพนี้ให้เป็นที่ยอมรับต่อไป

(ศ.ดร.ภักดี โพธิศิริ). เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. ธันวาคม 2547

>>>อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม<<<