วิธีการป้องกันกำจัดปลวกที่นิยมทำกันในปัจจุบัน

ในอดีตการป้องกันกำจัดปลวกไม้แห้งหรือมอดนิยมใช้วิธีการรมสารเคมีเข้าไปในบ้าน โดยสารเคมีที่ใช้จะไม่มีพิษตกค้าง แต่วิธีการใช้สารรมดังกล่าวในปัจจุบันทางสำนักงานอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขได้ประกยกเลิกใช้ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ห้ามซื้อขาย ห้ามผลิต ห้ามใช้ และห้ามมีไว้ในครอบครองเด็ดขาด ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นในปัจจุบันวิธีการที่ดีและเหมาะสมในการกำจัดปลวกคือ การใช้วิธีการอัดสารเคมีลงดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มานานกว่า 50 ปี สารเคมีที่ใช้ดังกล่าวจะมีการออกฤทธิ์ในลักษณะของการไล่ไม่ให้ปลวกเข้ามาใกล้บริเวณที่มีการใช้สารเคมี หรือเป็นการกำจัดปลวกโดยตรงซึ่งวิธีการนี้ ปัจจุบันเป็นวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดในการป้องกันกำจัดปลวก

การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก จะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่เราทำการป้องกันกำจัดดังนี้

  • สภาพของพื้นดินในบริเวณที่ทำการป้องกันกำจัด ต้องไม่ชื้นและไม่แห้งจนเกินไป ถ้าชื้นเกินไปจะทำให้สารเคมีแพร่กระจายไปที่อื่นได้ง่าย แต่ถ้าดินแห้งเกินไปสารเคมีจะกระจุกตัวอยู่บริเวณนั้นทำให้เกิดช่องว่างให้ปลวกเข้ามากัดกินบ้านเรือนเราได้
  • ความเป็นกรด-ด่างของดิน พบว่าสารเคมีจะสลายตัวง่ายในดินที่มีสภาพเป็นด่างแต่สลายตัวยากในสภาพดินที่เป็นกรด
  • ในกรณีทำการป้องกันกำจัดในบ้านก่อนการปลูกสร้าง ถ้ามีฝนตกหนัก จะมีผลทำให้
    ความเข้มข้นของสารเคมีเจือจางลงหรือแพร่ไปที่อื่นได้ วิธีที่ดีควรให้สารเคมีแห้งและเกาะติดกับเม็ดดินในส่วนใหญ่ก่อนทำการเทปูนทับ
  • การใช้สารเคมีอัดลงดินควรมีความระมัดระวังสูง สารเคมีอาจแพร่กระจายไปยังบ่อน้ำใกล้เคียงได้ อาจก่ออันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้

termit_a04 termit_a05home_001

จะเห็นได้ว่าในการอัดสารเคมีสำหรับป้องกันกำจัดปลวกให้ได้ประสิทธิผลดีที่สุดนั้น
จะมีปัจจัยต่างๆ เสริมเข้ามามากมาย ดังนั้นก่อนทำการใช้สารเคมีอัดลงดิน เราจำเป็นต้องควบคุมปัจจัยเหล่านี้ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อผลสำเร็จของการลงทุนในการป้องกันกำจัดปลวกนะค่ะ