พฤติกรรมต่างๆ ของยุงก้นปล่อง (ต่อ)

ความสามารถในการบิน ความสามารถในการบินในระยะไกลๆ พบว่ายุงก้นปล่องบินได้ประมาณ 0.5 – 1 ไมล์

ความเป็นกรดเป็นด่าง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยุงชอบวางไข่ในที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางสรีรวิทยาของยุงและลูกน้ำยุง ซึ่งมักจะสัมพันธ์กับชนิดของอาหารที่มีอยู่ในน้ำ ความเป็นกรด เป็นด่างของน้ำ ความเข้มข้นของออกซิเจน และสิ่งที่ละลายอยู่ในน้ำ กลิ่นที่พบปะปนอยู่ในแหล่งน้ำ ซึ่งกลิ่นบางอย่างอาจจะดึงดูดให้ยุงตัวเมียบางชนิดวางไข่ หรือไม่วางไข่ สารต่างๆ ที่อยู่ในน้ำ ปริมาณ และคุณภาพของอาหารในน้ำ เป็นต้น ลูกน้ำยุงบางชนิดสามารถอาศัยอยู่ในน้ำที่มีระดับความเป็นกรดและเป็นด่างได้ทั้งสองชนิด แต่ส่วนใหญ่ลูกน้ำไม่ชอบน้ำที่เป็นกรดและด่างมาก

อุปนิสัยการกินอาหารของยุงตัวเต็มวัย อาหารที่มีความจำเป็นในการสร้างพลังงานต่างๆ ของยุงทั้งสองเพศ คือน้ำหวาน จากพืชปริมาณของอาหารที่ยุงสามารถกินเข้าไปได้นั้นค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของยุง ยุงทั่วไปต้องการเลือดเป็นอาหารที่สำคัญ เนื่องจากโปรตีนในเลือดมีความสำคัญในการช่วยทำให้ไข่สุก จากการทดลองชั่งน้ำหนักยุงที่กินเลือด พบว่ายุงสามารถกินเลือดได้มากกว่าน้ำหนักตัวของมันเอง เช่น ยุงก้นปล่องชนิด Anopheles quadrimaculatus สามารถกินเลือดได้มากกว่า 3.46 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบเท่า 1.5 เท่า ของน้ำหนักตัวก่อนที่จะกินเลือด210249-002

210249-003

อายุของยุง โดยทั่วไปยุงตัวผู้จะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ 6-7 วัน แต่ถ้าให้อาหารประเภทคาร์โบเดรตอย่างเพียงพอ ความชื้นสูง ยุงตัวผู้อาจมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 30 วัน ยุงตัวเมียนั้นถ้าหากเลี้ยงไว้ในที่ๆ มีอาหารสมบูรณ์ และความชื้นพอเหมาะ อาจมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 4 หรือ 5 เดือน

เวลาออกหากิน ยุงแต่ละชนิดมีเวลาออกหากินไม่เหมือนกัน เช่น An. maculates ออกหากินในช่วงพลบค่ำ และสูงสุดในช่วง 18.00 – 22.00 น. โดยจะค่อยๆ ลดหายไปหลัง 24.00 น. An. dirus ออกหากินหลัง 20.00 น. และสูงสุดในช่วง 23.00 – 03.00น. ชอบหากินนอกตัวบ้าน ยุง An. minimus ชอบออกหากินตลอดทั้งคืนสม่ำเสมอ ความชอบในชนิดอาหารเลือดก็แตกต่างกนไป พบว่า An. dirus ชอบกินเลือดคน และเลือดสัตว์ใหญ่ เช่น วัว, ควาย