ค่า LD50 คืออะไร

ค่า LD50 คือ การวัดความรุนแรงของสารเคมีกำจัดแมลง ใช้หน่วย LD50 (Lethal dose 50%) เป็นหน่วยเปรียบเทียบ หมายถึง จำนวนสารเคมีบริสุทธิ์ 100% (หน่วยเป็นมิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน้ำหนักหนูทดลอง) ซึ่งมีผลทำให้หนูทดลอง 100 ตัว มีโอกาสตายประมาณ 50 ตัว เมื่อป้อนสารเคมีชนิดนั้นเข้าทางปาก

วิธีการเปรียบเทียบกับคน ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่า อันตรายของสารเคมีนั้นๆ มีผลต่อคนเท่ากับหนู (ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ถูกต้องเพราะคนเป็นสัตว์คนละชนิด)
โดยถ้าคนหนัก 55 กก. โอกาสที่จะตายมี 50% กินสารเคมีนั้น 55 เท่าของค่า LD50 ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะมีผลต่อเด็กรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ เพราะน้ำหนักเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่

และสารเคมีบริสุทธิ์ หมายถึง สารชนิดนั้นล้วนๆ 100% แต่สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงจะถูกเจือจางลงไปแล้ว โดยผสมน้ำหรือสารอื่น บางชนิดต้องผสมน้ำอีก 50 เท่า หรือบางชนิดอาจมีปริมาณสารออกฤทธิ์อยู่เพียง 0.1-1.0% เท่านั้น ซึ่งทำให้ความรุนแรงลดน้อยลงไปด้วย ในการดูตารางเปรียบเทียบ ถ้าตัวเลขค่า LD50 น้อย แสดงว่ามีอันตรายสูง

สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

ชื่อสาร

LD50 (mg/kg)

สารในกลุ่ม

เชื้อรากำจัดปลวก

>5,000

โรคแมลง

Hexaflumuron

>5,000

สารยับยั้งการลอกคราบ

Sulfluramid

>5,000

Fluoroaliphatic sulfonamides

Diflubenzuron

4,640

สารยับยั้งการลอกคราบ

Imidacloprid

2,590

Chloronicotinyl

Sodium borate (Borax)

3,000

แร่ธาตุ

Permethrin

3,070

Pyrethroid สังเคราะห์

Chlordane

457-590

Chlorinated hydrocarbon

Fenvalerate

451

Pyrethroid สังเคราะห์

Bifenthrin

375

Pyrethroid สังเคราะห์

Cypermethrin

247

Pyrethroid สังเคราะห์

Chlorpyrifos

135

Organophosphate

Deltamethrin

128.5

Pyrethroid สังเคราะห์

Paris green (สารหนูเขียว)

22

แร่ธาตุ

 

อ้างอิง : ปลวก และการป้องกันกำจัด, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุบันประเสริฐ (ISBN 974-302-085-3)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

[tags]ld50,msds,ค่าความปลอดภัย,ยาฆ่าปลวก,ยาฆ่าแมลง,สารกำจัดปลวก,สารกำจัดแมลง,สารเคมี,หนูทดลอง,เคมีกำจัดปลวก[/tags]