ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ

ความสำคัญของปลวกในแง่เศรษฐกิจ

  1. ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่
    ปลวกชนิดที่ทำความเสียหายต่อต้นไม้ยืนต้นและมีชีวิตอยู่นั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นปลวกที่ทำรังอยู่บนต้นไม้ ลักษณะของรังที่เราสามารถพบเห็นได้นั้นจะเป็นลักษณะกลุ่มก้อนห่อหุ้มกิ่งหรือลำต้น (carbon-nest termites) การเข้าทำลายของปลวกประเภทนี้จะทำความเสียหายให้กับต้นไม้โดยส่งผลต่อการทรงตัวของต้นไม้ บางครั้งถ้าพบการเข้าทำลาย อย่างรุนแรงอาจทำให้ต้นไม้ถึงตายได้ ปลวกชนิด Microceratotermes, Kalotermes ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในป่าสงวนทั่วประเทศ ความเสียหายไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาทptermite_09 ptermite_06
  2. ทำความเสียหายต่อเนื้อไม้ที่อยู่กลางแจ้ง
    ปลวกจะเข้าทำลายไม้ที่หักโค่นตามธรรมชาติ ในที่นี้จะรวมถึงพวกเสาโทรศัพท์ เสาโทรเลข เสาไฟฟ้า รั้วบ้านที่ทำจากไม้ ซึ่งจะเป็นไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการอุปโภคของประเทศเป็นหลัก ประเมินค่าความเสียหายที่เกิดจากการเข้าทำลายของปลวกไม่ต่ำกว่า 35 ล้านบาท ปลวกที่เข้าทำลายเป็นชนิด Coptotermes, Microtermes, Globitermes,Nasutitermes และ Microceratotermesptermite_05
  3. ทำความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง
    ปลวกกลุ่มนี้เป็นปลวกที่เข้าทำลายบ้านเรือนของเรามากที่สุดนั่นคือปลวกชนิด Coptotermes ลักษณะการเข้าทำลายของปลวกคือจะเข้าทำลายส่วนโครงสร้างอาคารบ้านเรือนเริ่มต้นจากส่วนของใต้ดิน เพราะแหล่งอาหารของปลวกจะเชื่อมต่อระหว่างใต้ดินและเหนือดิน นอกเหนือจากปลวกจะเข้าทำลายส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคารแล้ว ยังเข้าทำลายในส่วนอื่นๆอีกเช่น กระดาษ เอกสาร เสื้อผ้า ขนสัตว์ ก่อให้เกิดความเสียหายไม่ต่ำกว่า 70 ล้านบาท