ค่า LD50 คืออะไร

ค่า LD50 คืออะไร

ค่า LD50 คืออะไร

ค่า LD50 คือ การวัดความรุนแรงของสารเคมีกำจัดแมลง ใช้หน่วย LD50 (Lethal dose 50%) เป็นหน่วยเปรียบเทียบ หมายถึง จำนวนสารเคมีบริสุทธิ์ 100% (หน่วย เป็นมิลลิกรัม/กิโลกรัม ของน้ำหนักหนูทดลอง) ซึ่งมีผลทำให้หนูทดลอง 100 ตัว มีโอกาสตายประมาณ 50 ตัว เมื่อป้อนสารเคมีชนิดนั้นเข้าทางปาก

วิธี การเปรียบเทียบกับคน ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่า อันตรายของสารเคมีนั้นๆ มีผลต่อคนเท่ากับหนู (ซึ่งในความเป็นจริงอาจไม่ถูกต้องเพราะคนเป็นสัตว์คนละชนิด)
โดยถ้าคนหนัก 55 กก. โอกาสที่จะตายมี 50% กินสารเคมีนั้น 55 เท่าของค่า LD50 ซึ่งสารพิษเหล่านี้จะมีผลต่อเด็กรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ เพราะน้ำหนักเด็กน้อยกว่าผู้ใหญ่

และสารเคมีบริสุทธิ์ หมายถึง สารชนิดนั้นล้วนๆ 100% แต่สารเคมีที่ใช้ป้องกันกำจัดแมลงจะถูกเจือจางลงไปแล้ว โดยผสมน้ำหรือสารอื่น บางชนิดต้องผสมน้ำอีก 50 เท่า หรือบางชนิดอาจมีปริมาณสารออกฤทธิ์อยู่เพียง 0.1-1.0% เท่านั้น ซึ่งทำให้ความรุนแรงลดน้อยลงไปด้วย ในการดูตารางเปรียบเทียบ ถ้าตัวเลขค่า LD50 น้อย แสดงว่ามีอันตรายสูง

สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

ชื่อสาร LD50 (mg/kg) สารในกลุ่ม
เชื้อรากำจัดปลวก >5,000 โรคแมลง
Hexaflumuron >5,000 สารยับยั้งการลอกคราบ
Sulfluramid >5,000 Fluoroaliphatic sulfonamides
Diflubenzuron 4,640 สารยับยั้งการลอกคราบ
Imidacloprid 2,590 Chloronicotinyl
Sodium borate (Borax) 3,000 แร่ธาตุ
Permethrin 3,070 Pyrethroid สังเคราะห์
Chlordane 457-590 Chlorinated hydrocarbon
Fenvalerate 451 Pyrethroid สังเคราะห์
Bifenthrin 375 Pyrethroid สังเคราะห์
Cypermethrin 247 Pyrethroid สังเคราะห์
Chlorpyrifos 135 Organophosphate
Deltamethrin 128.5 Pyrethroid สังเคราะห์
Paris green (สารหนูเขียว) 22 แร่ธาตุ

อ้างอิง : ปลวก และการป้องกันกำจัด, รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุบันประเสริฐ (ISBN 974-302-085-3)