ยินดีต้อนรับสู่

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

เราคือผู้ให้บริการ กำจัดปลวกและแมลง บริการสำรวจ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก และแมลงศัตรูภายในบ้านโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ด้านบริการป้องกันกำจัดปลวก แมลงศัตรูภายในบ้านเรือน ทั้งก่อนการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้เกิดคุณค่า และ ความพึงพอใจ แก่ลูกค้าสูงสุด

คุณสำราญ ชุมชอบ


CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

J.C.C. Pest Managementพันธกิจ


 1. บริหารจัดการแมลงและสัตว์พาหะ
 2. นำระบบสมุนไพรมาใช้ในงานบริการ
 3. นำนวตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในการบริหารจัดการ
 4. ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง และ สัตว์พาหะ

ค่านิยม


 1. ทำงานเป็นทีม
 2. เชื่อถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 3. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 5. มีจิตสำนึกในเรื่องลดต้นทุน และ มุ่งสร้างกำไร
 6. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
 7. รับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม