บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

เราคือผู้ให้บริการ กำจัดปลวกและแมลง บริการสำรวจ ให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องปลวก และแมลงศัตรูภายในบ้านโดยทีมงานผู้เชียวชาญ ด้านบริการป้องกันกำจัดปลวก แมลงศัตรูภายในบ้านเรือน ทั้งก่อนการก่อสร้าง และสร้างเสร็จแล้ว พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2008 ด้วยระบบสารเคมี และ สารสมุนไพร

ประวัติบริษัท

บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด เป็นบริษัทของคนไทย ที่ทำธุรกิจด้านการให้บริการ กำจัดปลวก มด และ แมลงต่าง ๆ ที่เป็นสัตว์พาหะ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการด้วยนวตกรรมใหม่ ด้วยสินค้าที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างความแตกต่าง และ ทางเลือกใหม่ ๆ สำหรับคุณ และ ลูกค้าที่ใส่ใจด้านสุขภาพในระบบการบริหารจัดการองค์กร ที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาควบคุมงานด้านการบริการทั้งระบบ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริการเพื่อให้เกิดคุณค่า และ ความพึงพอใจ แก่ลูกค้าสูงสุด

พันธกิจ

 1.  บริหารจัดการแมลงและสัตว์พาหะ
 2. นำระบบสมุนไพรมาใช้ในงานบริการ
 3.  นำนวตกรรมและเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในการบริหารจัดการ
 4. ลดการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลง และ สัตว์พาหะ

โครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กร

ลักษณะของธุรกิจ

 1. ภารกิจ : รับบริการ กำจัดปลวก และ ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการจัดการ แมลงและสัตว์พาหะ
 2. ทะเบียนการค้า : 0105536115374 “เดิม (1)2237/2536”
 3. ทะเบียนผู้เสียภาษี : 3011336489
 4. ประเภทธุรกิจ : บริการ
 5. ทุนจดทะเบียน : 4,230,000 บาท

ค่านิยม

 1. ทำงานเป็นทีมtmp
 2. เชื่อถือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 3. ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
 4. มุ่งสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 5. มีจิตสำนึกในเรื่องลดต้นทุน และ มุ่งสร้างกำไร
 6. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ
 7. รับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม

เอกสารประกอบการ

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จำกัด มีความยินดีในการเข้าสำรวจพื้นที่ ให้แก่ท่านที่สนใจใช้บริการ ต่าง ๆ ของเรา โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

© 2003-Present. เจ.ซี.ซี. กำจัดปลวก มาตรฐาน ISO 9001:2008 T.0-2902-5071. All Rights Reserved.