วงจรชีวิตของยุงลายเสือ

วงจรชีวิตของยุงลายเสือ

ยุงลายเสือมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ คือเริ่มจาก ระยะไข่ ระยะลูกน้ำ ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย ซึ่งแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะเปลี่ยนแปลงโดยการลอกคราบ และมีลักษณะของรูปร่างไม่เหมือนกันเลย ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากระยะไข่ จนถึงระยะตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 25-40 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น ระยะที่เป็นตัวเต็มวัยจะดำรงชีวิตอยู่บนบก ส่วนระยะอื่นๆ จะอาศัยอยู่ในน้ำ

040449-001

ระยะดักแด้ (Pupa)
วงจรชีวิตของยุงลายเสือ ที่อุณหภูมิ 26-30 องศาเซลเซียส
ขั้นตอนที่เป็นระยะลูกน้ำยุง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ (Larval instars) ในแต่ละระยะจะมีการโตโดยการลอกคราบ (molting) ซึ่งจะมีการลอกคราบ 3 ครั้ง
ระยะที่ 1 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 2-3 วัน
ระยะที่ 2 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3-4 วัน
ระยะที่ 3 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3-4 วัน
ระยะที่ 4 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 5-7 วัน
และระยะสุดท้ายจะมีการลอกคราบเป็นตัวดักแด้ (Pupa) ระยะดักแด้ก็จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยต่อไป

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.