ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก และ การป้องกันกำจัด

บทความจากหนังสือ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก และ การป้องกันกำจัด” ของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้

โดย ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง และ กร.ยุพาพร สรนุวัตร

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก และ การป้องกันกำจัด

คำนำ

หนังสือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับปลวก ทั้งในด้านชีววิทยา นิเวศวิทยา ประโยชน์และโทษที่เกิดจากปลวก ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและกำจัดปลวกที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อไม้ไปใช้ประโยชน์ในอาคารบ้านเรือน และเพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการป้องกันและกำจัดปลกได้ด้วยตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความสูญเสียจากการเข้าทำลายของปลวกลง และเพื่อช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศด้วยอีกทางหนึ่ง

 

คณะผู้จัดทำ

ดร.จารุณี  วงศ์ข้าหลวง

ดร.ยุพาพร  สรนุวัตร

โทร. 0-2579-8604, 0-2516-4292-3 ต่อ 483, 487

 

 

คำนำ

ชีวิตความเป็นอยู่ และวงจรชีวิตของปลวก

 1. วรรณะสืบพันธ์ หรือแมลงเม่า
 2. วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน
 3. วรรณะทหาร

ลักษณะปลวกทหารในสกุลต่างๆ ที่พบเสมอในประเทศ

การสร้างอาณาจักร หรือนิคมของปลวก

วงจรชีวิตของปลวก

นิเวศวิทยาของปลวก

 1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้

1.1 ปลวกไม้แห้ง (Dry-wood termites)

1.2 ปลวกไม้เปียก (Damp-Wood termites)

 1. ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน

2.1 ปลวกใต้ดิน (Subterranean termites)

2.2 ปลวกที่อาศัยอยู่ตามจอมปลวก (Mound-building termites)

2.3 ปลวกที่อาศัยอยู่ตามรังขนาดเล็ก (Cartonnest termites)

ลักษณะจอมปลวกขนาดเล็กของปลวกชนิดต่างๆ

การกินอาหารของปลวก

แหล่งอาหารของปลวกจำแนกออกเป็น 4 ประเภทคือ

ความสำคัญของปลวก

ประโยชน์ของป่าที่มนุษย์ต้องพึ่งพา

โทษที่เกิดจากปลวก

ชนิดของปลวกที่เข้าทำลายไม้ใช้สอย

ปลวกไม้แห้ง

ปลวกใต้ดิน

ปลวกสร้างรังขนาดเล็ก

ปลวกสร้างรังขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

ช่องทางการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน

การป้องกันและกำจัดปลวก

 1. การป้องกันโดยการใช้สารเคมี
 2. การป้องกันโดยไม่ใช้สารเคมี
 3. การป้องกันและกำจัดโดยใช้เหยื่อพิษ

ขั้นตอนในการป้องกันการเข้าทำลายของปลวกในอาคารบ้านเรือน

แผนผังแสดงลักษณะการราดน้ำยาป้องกันปลวกในอาคารลักษณะต่างๆ

สารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกำจัดปลวกทำลายไม้

 1. สารเคมีในกลุ่มSyntheticpyrethroid ไม่มี CyanoGroup อยู่ในโครงสร้าง
 2. สารเคมีในกลุ่มSyntheticpyrethroid ที่มี Cyano Group อยู่ในโครงสร้าง
 3. สารเคมีในกลุ่มOrganophosphate
 4. สารเคมีในกลุ่มอื่นๆ

ตัวยาป้องกันรักษาเนื้อไม้

ข้อควรระวังและข้อปฏิบัติในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดปลวก

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.