เอกสารแสดงประสิทธิภาพ และข้อมูลเฉพาะทางพิษวิทยาของ
สารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวก
Terminate® Terminus® และ Termina Oil®

สารสำคัญ ชนิด Citronellal จากใบและต้นของตะไคร้หอม

1.  ข้อมูลวัตถุอันตรายherb02
1.1  ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัยที่สกัดได้จากใบและลำต้นของตระไคร้หอม และมีสูตร
Formular structure เป็น
C10H18O ชื่อทางเคมี 3,7-Dimethyl-6-octenal
        มีน้ำ
หนักโมเลกุล354.36

1.2  คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล และ
ละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดือด 224.5   C

   1.3  วิธีเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLCF โดยมี Column nonpolar C-14,ขนาดเส้นผ่านศูนย์
        กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม. เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร
        เป็น mobile ที่ UV-456 nm

   1.4  ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral)
         มากกว่า 20,000 ppm.

1.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และ
สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ  และละลายน้ำได้herb03

1.6  ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลง
เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 15% w/w แต่เมื่อใช้ในปริมาณเบาบางประมาณ
1/100 เท่า จะเป็นสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

2.  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
2.1  ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1
กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12% w/w ทน
ความชื้นที่น้อยกว่า 60%RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3  กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12 % w/w

2.4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อ แมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้ มารวมกัน

3.  เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)
มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm