เอกสารแสดงประสิทธิภาพ และข้อมูลเฉพาะทางพิษวิทยาของ
สารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดปลวก
Terminate® Terminus® และ Termina Oil®

ตะไคร้หอม

สารสำคัญ ชนิด Citronellal จากใบและต้นของตะไคร้หอม

1.  ข้อมูลวัตถุอันตรายherb02
1.1  ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัยที่สกัดได้จากใบและลำต้นของตระไคร้หอม และมีสูตร
Formular structure เป็น
C10H18O ชื่อทางเคมี 3,7-Dimethyl-6-octenal
        มีน้ำ
หนักโมเลกุล354.36

1.2  คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล และ
ละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดือด 224.5   C

   1.3  วิธีเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLCF โดยมี Column nonpolar C-14,ขนาดเส้นผ่านศูนย์
        กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม. เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร
        เป็น mobile ที่ UV-456 nm

   1.4  ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral)
         มากกว่า 20,000 ppm.

1.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และ
สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ  และละลายน้ำได้herb03

1.6  ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลง
เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 15% w/w แต่เมื่อใช้ในปริมาณเบาบางประมาณ
1/100 เท่า จะเป็นสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

2.  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์
2.1  ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1
กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12% w/w ทน
ความชื้นที่น้อยกว่า 60%RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3  กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร citronellal 0.12 % w/w

2.4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อ แมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้ มารวมกัน

3.  เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)
มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm

หัวแห้วหมู

สารสำคัญชนิด Selinnadiene จากหัวแห้วหมู

1.  ข้อมูลวัตถุอันตรายherb05
1.1  ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากหัวแห้วหมู และมีสูตร Formular structure
     เป็น  C15H22O ชื่อทางเคมี 4,11-selinadiene-3-one ซึ่งมีน้ำหนักโมเลกุล 518.06

1.2  คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล
      และ ละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดืออยู่
1.3  วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์
     กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไน
     ไตร เป็น mobile ที่ UV – 456 nm

1.4  ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral)
      มากกว่า 20,000 ppm.

1.5  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และ
      สามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ และละลายน้ำได้herb06

1.6  ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลง
      เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 11% w/w แต่เมื่อใช้ในปริมาณเบาบางประมาณ
     1/100 เท่า จะเป็นสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

2.  ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

 2.1  ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1
        กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

  2.2  คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร selinnadiene 0.11 % w/w
       ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

  2.3  กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร
       selinnadiene 0.11% w/w

  2.4  ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อ แมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคม
       ให้มารวมกัน

3.  เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)
    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm

สาปเสือ

สารสำคัญชนิด Eupathal จากใบและต้นสาบเสือ

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb01

1.1    ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากใบและต้นของสาบเสือ และมีสูตร Formular structure เป็น C18H16O7 ชื่อทางเคมี 5 – hydroxy – 2 – (3 – hyddroxy – 4 – methoxyphenyl) – 6, 7 – dimethoxy – 4H – 1 – benzopyran – 4 – one; 3′ ,5 – dihydroxy – 4′, 6, 7 – trimethyoxyflavone, มีน้ำหนักโมเลกุล 340.31

1.2    คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวประเภทน้ำมันละเหย มีส่วนประกอบของ resin, tanin และ insulin ใส ละลายในไขมัน เอทานอล คลอโรฟอร์ม เบนซีน และละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ 222 °C

1.3    วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 243-342 nm

1.4    ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า20,000 ppm

1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และแสงherb02

1.6    ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้  ใช้ในการพ่น และทำเป็นเหยื่อไล่แมลงตัวอ่อนไม่ลอกคราบ

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

2.1    ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2    คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร eupathal 0.12 % w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3    กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร eupathal 0.12% w/w

2.4    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ทำให้แมลงตัวอ่อนไม่ลอกคราบ

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 42,000 ppm

เมล็ดพริก

สารสำคัญชนิด Capsaisin จากเมล็ดพริก

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb04

1.1    ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากเมล็ดพริก และมีสูตร Formular structure เป็น C18H27O ชื่อทางเคมี N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl, methyl-8-methyl-N-vanillyl-6-nonemaide; N-(4-hydroxy-1-methyoxybenzyl)-8-methyl-non-trans-6-enamide. มีน้ำหนักโมเลกุล 305.40

1.2    คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสหถานะของเหลวสีแดงอ่อน ละลายในไขมัน เอทานอลเทอร์ เบนซีน และไม่ละลายในน้ำเย็น โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ 210-220 ฐC

1.3    วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็นStationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 227-281 nm

1.4    ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า 2,000 ppm

1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ

1.6    ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้  ใช้ในการยับยั้ง ระบบเอนไซม์ทำลายพิษในแมลงที่กำลังเจริญเติบโต

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์herb03

2.1    ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2    คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร capsaisin 0.24 % w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH

2.3    กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร  capsaisin 0.24% w/w

2.4    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ยับยั้งเอนไซน์ทำลายพิษในแมลงที่กำลังเจริญเติบโต

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 2,000 ppm

เมล็ดสะเดา

สารสำคัญชนิด Azadirachtin จากเนื้อของเมล็ดของสะเดา

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb05

1.1    ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากเมล็ดในของผลสะเดา และมีสูตร Formularstructure เป็น C35H44O16 ชื่อทางเคมี 3-Tigloyl-13,14-Deepoxy-17-Hydroxy-azadirachtol. น้ำหนักโมเลกุล 867.34

1.2    คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสหถานะของเหลวใส ละลายในไขมัน เอทานอล และละลายได้บ้างเล็กน้อยในน้ำ โดยมีจุดเดือนอยู่ที่ 114.5 ฐC

1.3    วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ  preparative HPLC with silica gel and octadecylsilyl silica gel with methanol/water on a Phenomenex phenyl column withacetonitrile/water โดยมีColumn nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5  mm ยาว 15 ซม. เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 456 nm

1.4    ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า 20,000 ppm

1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ  และละลายน้ำได้

1.6    ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้  ใช้ในการพ่น  และทำเป็นเหยื่อไล่แมลงและมีผลต่อการระงับฮอร์โมนที่ใช้ในการลอกคราบ เมื่อใช้ในปริมาณความเข้มข้นสูงกว่า 0.05% w/w

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์herb06

2.1    ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2    คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร azadirachtin 0.54% w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH  แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3    กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร azadirachtin 0.54% w/w

2.4    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ผสมเหยื่ออาหารที่แมลงชอบ ทำให้แมลงตัวอ่อนไม่ลอกคราบ

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 20,000 ppm

เมล็ดงา

สารสำคัญชนิด Sessamoline จากเมล็ดงา

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb07

1.1    ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากเมล็ดงา  และมีสูตร Formular structure เป็น C20H18O7 ชื่อทางเคมี 5-[4-(1,3-Benzodilxolol-5-yloxy)tetra-hydro-1H,3H-furo(3,4-C] furan-1-yl]1,3-benzodilxole;tetrahydro-1-[3,4-(methylenedioxy)phenyoxyl]-4-(methyl-enedioxy)phenyl]-1H,3H-foro[3,4-C] มีน้ำหนักโมเลกุล 370.34

1.2    คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะเป็นผลึกสีขาว ละลายในไขมัน เอทานอล และไม่ละลายในน้ำ และในสารละลายด่าง ละลายได้ดีในกรดไฮโดรคลอริค มีจุดเดือดอยู่ที่ 212 ฐC

1.3    วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 235 nm

1.4    ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า20,000 ppm

1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจนherb08

1.6    ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ อัตราประมาณ 10% w/w ผสมกับสารเคมีในกลุ่ม pyrethroids เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์โมโนออกซิเจเนส

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

2.1    ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2    คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร sesamoline 1.27% w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH  แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3    กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร sesamoline 1.27% w/w

2.4    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นสารเสริมฤทธิ์ในกลุ่มของสารกำจัดแมลง pyrethroids

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 20,000 ppm

เหง้าขมิ้นชัน

สารสำคัญชนิด Curcumin จากเหง้าขมิ้นชัน

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb09

1.1    ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากเหง้าของขมิ้นชัน และมีสูตร Formular structure เป็น C21H20O6 ชื่อทางเคมี 1,7-Bis (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione มีน้ำหนักโมเลกุล 368.37

1.2    คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะเป็นผลึกสีเหลืองอ่อน ละลายในไขมัน เอทานอล และไม่ละลายในน้ำ โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ 250 ฐC

1.3    วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 456 nm

1.4    ข้อมูลความเป็นพิษ ไม่พบความเป็นพิษในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) มากกว่า 20,000 ppm

1.5    ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ  และละลายน้ำได้

1.6    ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้  ใช้ในการกำจัดเชื้อรา และป้องกันผิวเซลล์จากการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีผลในการเร่งการกินอาหารของแมลง

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์herb10

2.1    ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2    คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร curcumin 0.11 % w/w ทนความชื้นที่น้อยกว่า 60% RH แต่ละลายได้ดีในน้ำ

2.3    กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร curcumin 0.11% w/w

2.4    ผลการทดสอบประสิทธิภาพ เป็นเหยื่อล่อแมลง และสารดึงดูดแมลงจำพวกที่อยู่เป็นสังคมให้มารวมกัน

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1    มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน สูงกว่า 29,000 ppm

หางไหล

สารสำคัญชนิด Retenone จากรากหางไหล

 1. ข้อมูลวัตถุอันตรายherb12

1.1     ข้อมูลทั่วไป เป็นสารสำคัญที่สกัดได้จากรากหางไหล และมีสูตร Formular structure เป็นC23H22O6 ชื่อทางเคมี 1,2,12,12a-Tetrahydroxy-8,9-dimethoxy-2(1-methylethylethenyl)-[1] benzopyrano[3,4,-b] furo [2,3-h[1]- benzopyran-6(6gH)-one. น้ำหนักโมเลกุล 394.41

1.2     คุณสมบัติทางเคมี และกายภาพ อยู่ในสถานะของเหลวใสไม่มีสี เมื่อถูกอากาศจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ละลายใน เอทานอล และไม่ละลายในน้ำ โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ 114.5 ฐC

1.3     วิธีวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือ HPLC โดยมี Column nonpolar C-14, ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 mm ยาว 15 ซม.เป็น Stationary phase และมี เมทานอล และ อะซิโตไนไตร เป็น mobile ที่ UV – 456 nm

1.4     ข้อมูลความเป็นพิษ ในหนูทดลอง โดยให้ค่า LD50 (oral) 200 ppm

1.5     ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่คงทนในสภาพแวดล้อม สลายตัวได้ดี เมื่อถูกอากาศ และสามารถทำปฏิกิริยากับออกซิเจน กลายเป็นไอ  และละลายน้ำได้

1.6     ประโยชน์ อัตราการใช้ และลักษณะที่แนะนำให้ใช้ ในการกำจัดแมลงปากดูดเช่นเพลี้ยจั๊กจั่นและแมลงกัดกินวัสดุอื่น ๆ เช่น มด ปลวก มีการนำไปใช้ในการกำจัดปลาผู้ล่าเช่นปลาช่อนในบ่อเลี้ยงกุ้ง

 1. ข้อมูลของผลิตภัณฑ์herb11

2.1     ข้อมูลทั่วไป สูตรส่วนประกอบ หน้าที่ ลักษณะ เป็นผงอัดแน่นของเศษพืชในอัตราส่วน 1:1 กับเศษไม้เนื้ออ่อน ซึ่งอัดจากเครื่องอัด

2.2     คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ มีส่วนประกอบของสาร rotenone 1.11 % w/w

2.3     กรรมวิธีการผลิต ผลิตจากเครื่องอัดแท่ง ความดันสูง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสาร rotenone 1.11% w/w

2.4     ผลการทดสอบประสิทธิภาพ ผสมเหยื่อล่อ แมลง ทำให้แมลงตายจากขบวนการหยุดยั้งการหายใจ

 1. เอกสารแสดงค่าความเป็นพิษ ค่า LD50 (Oral rat)

3.1     มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน จากการให้กิน  200 ppm