วงจรชีวิตของยุงลายเสือ
ผู้เขียน : Webmaster
04/04/2549

วงจรชีวิตของยุงลายเสือ

ยุงลายเสือมีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ คือเริ่มจาก ระยะไข่ ระยะลูกน้ำ ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย ซึ่งแต่ละระยะของการเจริญเติบโตจะเปลี่ยนแปลงโดยการลอกคราบ และมีลักษณะของรูปร่างไม่เหมือนกันเลย ระยะเวลาในการเจริญเติบโตจากระยะไข่ จนถึงระยะตัวเต็มวัย ใช้เวลาประมาณ 25-40 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ความชื้น  ระยะที่เป็นตัวเต็มวัยจะดำรงชีวิตอยู่บนบก ส่วนระยะอื่นๆ จะอาศัยอยู่ในน้ำ


ระยะดักแด้
(Pupa)

วงจรชีวิตของยุงลายเสือ ที่อุณหภูมิ 26-30 องศาเซลเซียส

ขั้นตอนที่เป็นระยะลูกน้ำยุง แบ่งออกเป็น 4 ระยะ
(Larval instars) ในแต่ละระยะจะมีการโตโดยการลอกคราบ (molting) ซึ่งจะมีการลอกคราบ 3 ครั้ง
ระยะที่ 1 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 2-3 วัน
ระยะที่ 2 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3-4 วัน
ระยะที่ 3 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 3-4 วัน
ระยะที่ 4 ใช้เวลาในการเจริญเติบโต 5-7 วัน
และระยะสุดท้ายจะมีการลอกคราบเป็นตัวดักแด้
(Pupa) ระยะดักแด้ก็จะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยต่อไป
 


กฏการคุ้มครองข้อมูล ข้อตกลงในการใช้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
โดย บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์
เมเนจเมนท์ จำกัด
214/20 หมู่บ้านเอ็มพีการ์เดน 1 หมู่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

J.C.C. PEST MANAGEMENT CO.,LTD.
214/20 MP 1 Moo. 4 Rangsit - Nakornayok Rd. Rangsit Thanyaburi Phathumtani 12110
Tel : 0-2902-5071 Auto Fax : 0-2577-3863
e-Mail :
pestcontrol@jcc2u.com  Webmaster : webmaster@jcc2u.com