การแพร่กระจายของยุงลาย
ผู้เขียน : Webmaster
08/11/2548 08:00

การแพร่กระจายของยุงลาย
     ร
ะยะการเจริญเติบโตของยุงลายเราได้ทราบกันแล้วว่ามีกี่ระยะ ในแต่ละระยะมีความแตกต่างและการดำรงชีวิตอย่างไร การแพร่กระจายของยุงลายเริ่มเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อใดไม่มีรายงาน แต่คาดว่าน่าจะติดมากับภาชนะดินเผาจากประเทศจีนในหลายศตวรรษก่อน (Scanlon, 1965) สำหรับในประเทศไทยมีรายงานการสำรวจว่าพบยุงลายในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2450 แต่ไม่ได้บอกแหล่งที่พบ
     จากผลการศึกษาที่ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ามีการแพร่กระจายของยุงลายบ้านถูกจำกัดด้วยความสูงของพื้นที่โดยไม่เคยพบยุงลายหลายชนิดที่ระดับความสูงกว่า 1,000 ฟุต ส่วนยุงลายสวนพบที่ระดับความสูง 6,000 ฟุต แต่ปัจจุบันพบว่าในบางประเทศเช่น อินเดีย โคลัมเบีย พบยุงลายบ้านที่ระดับความสูงกว่า 2,000 เมตร
(WHO, 1997) สำหรับประเทศไทยไม่พบยุงลายที่ระดับความสูงกว่า 1,700 ฟุต
 

 ARU (Aedes Reserch Unit) ได้แบ่งแหล่งอาศัยของยุงลายออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
ก.
   
แหล่งน้ำขังภายในบ้าน
-
          ตุ่มน้ำขังภายในบ้าน
-
          จานรองขาตู้กันมด
-
          ภาชนะน้ำขังอื่นๆ  เช่น บ่อคอนกรีตในห้องน้ำ แจกันดอกไม้ จานรองกระถางต้นไม้ ขวดใส่น้ำ ถาดรองน้ำจากตู้เย็นและแอร์คอนดิชั่น ฯลฯ
ข.
   
แหล่งน้ำขังภายนอกบ้าน
-
          ตุ่มน้ำขังภายนอกบ้าน
-
          แหล่งน้ำขังอื่นๆ เช่น คอนกรีตใส่น้ำล้างเท้า ถังน้ำมันเก็บน้ำใช้ กระป๋อง ไหแตก ถ้วยแตก หม้อ แจกันที่ศาลพระภูมิ ภาชนะใส่น้ำเลี้ยงสัตว์ รางน้ำฝน เรือ ยางรถยนต์ ถ้วยใส่น้ำยางพารา ฯลฯ
-
          ภาชนะธรรมชาติ เช่น โพรงไม้ กะลา กาบใบไม้ เปลือกผลไม้ กระบอกไม้ไผ่ ฯลฯ
จะเห็นได้ว่าแหล่งน้ำที่ยุงลายใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์มีมาก เราจึงควรต้องเพิ่มการตรวจตราดูแลแหล่งต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เพื่อลดการแพร่พันธุ์ของยุงลายกันนะคะ
 

ที่มา: ชีววิทยา นิเวศวิทยาและการควบคุมยุงในประเทศไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

 แหล่งเพาะพันธุ์ที่อยู่บริเวณบ้าน


กฏการคุ้มครองข้อมูล ข้อตกลงในการใช้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย
โดย บริษัท เจ.ซี.ซี. เพสท์
เมเนจเมนท์ จำกัด
214/20 หมู่บ้านเอ็มพีการ์เดน 1 หมู่ 4 ถ.รังสิต - นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

J.C.C. PEST MANAGEMENT CO.,LTD.
214/20 MP 1 Moo. 4 Rangsit - Nakornayok Rd. Rangsit Thanyaburi Phathumtani 12110
Tel : 0-2902-5071 Auto Fax : 0-2577-3863
e-Mail :
pestcontrol@jcc2u.com  Webmaster : webmaster@jcc2u.com