ยุง แมลงวัน ปลวก มด แมลงสาบ ไรฝุ่น หนู
วัตถุอันตราย อุปกรณ์ หลักการ ฉลาก หน้าที่ กฎหมาย ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 5 ภาคผนวก 6 ภาคผนวก 7 ภาคผนวก 8

หลักสูตร

การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

 

6.  หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

การประกอบการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข เป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภค ดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการประกอบการ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยจากการใช้วัตถุอันตรายทั้งของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ใช้บริการและผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณข้างเคียง ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.2538 ออกตามความตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 โดยกำหนดให้การประกอบการดังกล่าวจะต้องมีผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญในการให้บริการตามหลักวิชาการที่เหมาะสมรวมทั้งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

 

1.              หน้าที่ของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

จัดการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานพร้อมทำหลักฐานการเข้าอบรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรดังนี้

1.1                  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

1.2                  ความเข้าใจในพิษภัยของวัตถุอันตรายที่ใช้ ต่อบุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์ และสิ่งแวดล้อม

1.3                  ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1.4                  ความรู้เรื่องการบริหารงานบริการ (Service Management)

 

2.              ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

2.1                  จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

2.2                  ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด

2.3                  คัดเลือก และตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ที่จะนำมาใช้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

2.4                  ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงาน เช่น เสื้อผ้าหรือชดปฏิบัติงาน ถุงมือ รองเท้า หน้ากากตามสภาพของวัตถุอันตรายที่ใช้ แว่นตา (ตามความจำเป็น) เป็นต้น

2.5                  ควบคุมดูแลให้มีอุปกรณ์สำหรับปฐมพยาบาลพร้อมคำแนะนำวิธีการใช้ เพื่อใช้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

2.6                  ควบคุมและจัดเก็บวัตถุอันตรายให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสม

2.7                  ให้คำแนะนำในการจัดทำรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาการให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

2.7.1                   ชื่อวัตถุอันตรายและความเข้มข้นที่ใช้

2.7.2                   อาการเกิดพิษ

2.7.3                   คำเตือน

2.7.4                   วิธีแก้พิษ

2.7.5                   ข้อควรระวัง เป็นต้น

2.8                  จัดให้มีการส่งมอบฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถ ตรวจสอบได้

2.9                  ควบคุมและจัดการวัตถุอันตรายที่เหลือใช้แล้ว รวมทั้งภาชนะบรรจุและสิ่งที่สัมผัสกับวัตถุอันตรายให้ถูกต้องและปลอดภัยตามประเภทของวัตถุอันตรายนั้นๆ ตามวิธีการที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าระบบไว้บนฉลากเป็นหลัก

2.10           ควบคุมให้มีคำเตือน วิธีป้องกัน อาการเกิดพิษ วิธีแก้พิษ เก็บไว้ ณ สถานที่เก็บวัตถุอันตรายและยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุอันตราย

2.11           ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีสะอาด และพร้อมใช้งาน

2.12           ดูแลให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.13           ควบคุมให้มีการจัดทำบันทึกประจำวันเกี่ยวกับสถานที่ไปบริการ

2.14           สามารถให้คำปรึกษา คำแนะนำและให้ข้อมูลข่าวสารด้านวัตถุอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

2.15           ทำการประเมินผลการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1.             ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้รับจ้าง และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538. ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2538.

ขึ้นบนสุด