ยุง แมลงวัน ปลวก มด แมลงสาบ ไรฝุ่น หนู
วัตถุอันตราย อุปกรณ์ หลักการ ฉลาก หน้าที่ กฎหมาย ภาคผนวก 1
ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 ภาคผนวก 4 ภาคผนวก 5 ภาคผนวก 6 ภาคผนวก 7 ภาคผนวก 8

หลักสูตร

การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

 

5.  ฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ฉลาก ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ1ศ. 2535 หมายถึง รูป รอยประดิษฐ์หรือข้อความใดๆ ซึ่งแสดงไว้ที่วัตถุอันตรายหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับวัตถุอันตรายหรือภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อและหมายรวมถึงเอกสารหรือคู่มือประกอบการใช้วัตถุอันตราย ข้อความและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งระบุไว้บนฉลากนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า ของผู้ผลิตวัตถุอันตรายที่เป็นไปตามหลักการของการประเมินตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่จะต้องแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อบรรจุหรือสอดแทรกหรือรวมไว้กับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายอาจมีข้อความอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมไว้ได้ เพื่อเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ให้มีมั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุอันตราย นอกจากนี้ฉลากยังเป็นตัวแทนของระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่ผู้ใช้กฎหมายได้กำหนด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ศึกษาและปฏิบัติตามรายละเอียดบนฉลากก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพ

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ผู้ผลิต ผู้นำเขาและผู้มีไว้ในครอบครองผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและทางสาธารณสุขในประเทศ ที่ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและขออนุญาตสถานประกอบการ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จะต้องจัดทำฉลากที่มีรายละเอียดต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล

 

ข้อความและรายละเอียดต่างๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย

ข้อความและรายละเอียดต่างๆ บนฉลากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายนั้น ได้แสดงถึงสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1.              แสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

ได้แก่ ชื่อสารสำคัญและความเข้มข้นของสารสำคัญ อาจเป็นชื่อสามัญ หรือชื่อทางเคมีก็ได้ ที่มีหน่วยน้ำหนักเป็น น้ำหนัก / น้ำหนัก หรือ น้ำหนักปริมาตร หรือปริมาตร/ปริมาตร เป็นต้น

2.              แสดงถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

ได้แก่ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้น มีวัตถุประสงค์ในการใช้อย่างไร เพื่อผู้ใช้จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3.              แสดงรายละเอียดของขั้นตอนการใช้ ปริมาณการใช้ คำแนะนำหรือคำเตือนและการกำจัดหรือการทำลายภาชนะบรรจุที่เหลือทิ้ง

เพื่อให้ผู้นำไปใช้ ได้มีความระมัดระวังในการใช้ตามคำเตือนที่ปรากฏบนฉลาก ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้

4.              แสดงรายละเอียดของการเก็บรักษาและการแก้พิษเบื้องต้น

วิธีการเก็บที่เหมาะสมตามคุณสมบัติของวัตถุอันตรายนั้นๆ นอกจากจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นมีประสิทธิภาพนานขึ้นแล้วยังช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ด้วย

ในกรณีที่อาการเกิดพิธีเกิดขึ้นจากการใช้วัตถุอันตราย สามารถแก้พิษเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีก่อนนำส่งแพทย์ ยังประโยชน์ต่อชีวิตของผู้ป่วย

5.              รายละเอียดอื่นๆ

5.1                   เครื่องหมาย สัญลักษณ์ความเป็นอันตรายของวัตถุอันตราย เช่น

5.1.1                   สัญลักษณ์ UN hazard symbol (ถ้ามี)

5.1.2                   อันตรายทางกายภาพ เช่น สัญลักษณ์ กัดกร่อน ไวไฟ

5.1.3                   อันตรายต่อสุขภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายและข้อความแสดงระดับความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี)

5.2                   ชื่อการค้า เป็นชื่อที่ผู้ผลิตกำหนดขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละสูตร เพื่อประโยชน์ทางด้านการค้า

5.3                   เลขทะเบียนวัตถุอันตราย เป็นตัวเลขที่หน่วยงานกำหนดขึ้นเพื่อบ่งบอกให้รู้ว่า ผลิตภัณฑ์นั้นผ่านการพิจารณาทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพมาแล้ว สำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้แสดงเลขทะเบียน เป็น อย.วอส ที่....../ปี พ.ศ. ที่ออกเลขทะเบียน เช่น วอส. 1/2547 เป็นต้น “อย” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา “วอส” หมายถึงวัตถุอันตราย “1” หมายถึงเลขที่ออกทะเบียนตำรับ และ “2547” หมายถึงปีที่ออกทะเบียนตำรับ

5.4                   ชื่อและที่อยู่ผู้ผลิต เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคทราบชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต เพื่อกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้

5.5                   ขนาดการบรรจุ ซึ่งแสดงด้วยระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่เป็นของแข็งจะแสดงเป็นหน่วยน้ำหนัก เช่น มิลลิกรัม เป็นต้น ของเหลวจะแสดงหน่วยปริมาตร เช่น มิลลิลิตร เป็นต้น รายละเอียดของการแสดงฉลาก ในภาคผนวก 7

 

 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง

1.             ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลาดและระดับความเป็นพิษของวัตถุอันตรา ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ. ศ. 2538

ขึ้นบนสุด