Termite-DrJarunee

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก และ การป้องกันกำจัด

Termite-DrJarunee

บทความจากหนังสือ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปลวก และ การป้องกันกำจัด” ของ สำนักวิจัยเศรษฐกิจและผลิตผลป่าไม้ กรมป่าไม้

โดย ดร.จารุณี วงศ์ข้าหลวง และ กร.ยุพาพร สรนุวัตร

คลิกที่นี่ หรือ ที่รูปภาพเพื่ออ่านบทความ

0 การตอบ

แสดงความคิดเห็น

อยากร่วมแสดงความคิดเห็น?
ไม่ต้องเกรงใจ ตามสบายเลยค่ะ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>